Български      English

Общи условия за използване на интернет сайта fmc.bg

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване, преди да използвате сайта fmc.bg. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и „Фасилити Мениджмънт Консултинг” ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

1) „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

2) „УСЛУГА/УСЛУГИ” на сайта включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;


II. Общи разпоредби

1) Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на УСЛУГИТЕ на сайта и „Фасилити Мениджмънт Консултинг” ООД. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.


III. Авторски права

1) Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта fmc.bg, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и ще доведе до гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.


IV. Конфиденциалност

1) „Фасилити Мениджмънт Консултинг” ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

2) „ Фасилити Мениджмънт Консултинг ” ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели и/или рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

3) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „ Фасилити Мениджмънт Консултинг ” ООД на посочения адрес или e-mail за контакти.


V. Органичаване на отговорността

1) „ Фасилити Мениджмънт Консултинг ” ООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта fmc.bg вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „ Фасилити Мениджмънт Консултинг ” ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт

2) Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „ Фасилити Мениджмънт Консултинг ” ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
„ Фасилити Мениджмънт Консултинг ” ООД не носи отговорност за пълнотата и достоверността на информацията, съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

3) „ Фасилити Мениджмънт Консултинг ” ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.


VI. Услуги, изискващи регистрация

1) „ Фасилити Мениджмънт Консултинг ” ООД си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация.

2) „ Фасилити Мениджмънт Консултинг ” ООД си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта fmc.bg.


VII. Промени

1) „ Фасилити Мениджмънт Консултинг ” ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

2) За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

начало | за нас | услуги |събития | партньори | контакти
Copyright 2011 © Facility Management Consulting. Всички права запазени. Декларация за поверителност